Dienstenwijzer

Versie 1 mei 2024

Voordat u een financiële overeenkomst met ons aangaat, geven we u via deze Dienstenwijzer Zakelijk (hierna Dienstenwijzer) belangrijke informatie over onze diensten alsmede uw rechten en plichten.

Wie zijn wij?

U vindt ons bedrijf in het handelsregister onder nummer 91233100 en het AFM-register onder nummer 12045645.

Barbon Insurance Brokers B.V. (Barbon) is een aangesloten instelling van De Graaf  Verzekeringsconsultancy B.V.. 

De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. is statutair gevestigd te Noordwijk, is ingeschreven bij de KvK onder nummer 70976015, en heeft een vergunning bij de Autoriteit Financiële markten met nummer 1204 5645. 

Barbon Insurance Brokers is statutair gevestigd te Amsterdam, is ingeschreven bij de KvK onder nummer 91233100, en aangesloten bij de VNAB met lidnummer B151.  

De Graaf Verzekeringsconsultancy B.V. en Barbon Insurance Brokers B.V. maken onderdeel uit van House of Risks B.V..

Het AFM-register is te raadplegen op www.afm.nl.

Onze contactgegevens

Barbon Insurance Brokers B.V.

De Lairessestraat 180-F

1075 HM Amsterdam

E-mail: info@barbon.nl

Telefoon: 088-1204220

Website: www.barbon.nl

Onafhankelijk

House of Risks B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder Barbon, zijn onafhankelijk in hun advisering. Wij (Barbon) zijn een zelfstandige onderneming, zonder eigendomsverhoudingen tot banken of verzekeraars, en opereren daardoor zowel financieel als commercieel onafhankelijk. Wij opereren hierdoor tevens ongebonden en onpartijdig. 

Scope

Barbon is een Register Makelaar in Assurantiën (RMiA). Als beursmakelaar en risicomanagementadviseur, met een in-house risk engineering afdeling, hebben wij onze dienstverlening erop ingericht om voor onze relaties risico’s op excellente wijze te kunnen inschatten en beheersen. Onze relaties bevinden zich hoofdzakelijk in het (groot)zakelijke segment.

Wij zijn actief op het terrein van schadeverzekeringen, risico- en insurance-management, (collectieve) pensioenen (na ontvangst goedkeuring AFM), employee benefits oplossingen, (collectieve)zorgverzekeringen en – via onze dochterondernemingen – op het terrein van risicomanagement en riskengineering. 

De verzekeringsoplossingen van onze relaties kopen wij over het algemeen in via de (inter)nationale co-assurantiebeurs dan wel via provinciale- of volmachtkanalen. De polissen komen veelal tot stand door middel van onderhandeling. In die gevallen is de gedragscode “Geïnformeerde verlenging en Contracttermijnen Particuliere en Zakelijke Schade- en inkomensverzekeringen” van het Verbond van Verzekeraars niet van toepassing. 

Onze diensten zijn er voor u

Wij zorgen voor het inventariseren en beheersen van uw risico’s en dragen zorg voor de bij uw organisatie passende (verzekeringstechnische) oplossingen op het gebied van schadeverzekeringen, employee benefits en pensioenen. Hierbij selecteren wij oplossingen die het beste aansluiten bij uw doelen, wensen, risico’s en risicobereidheid, beschikbaar (verzekerings)budget, en dekkingsbehoefte. Bij ieder advies en iedere inkoop staat het klantbelang voor ons centraal.

Ten aanzien van ieder verzekerbaar risico volgen wij een cyclus van inventariseren, analyseren, adviseren, sluiten / inkopen en – indien de polis tot stand komt – beheren van de verzekering(en). Deze stappen uit het inkoopdossier worden digitaal vastgelegd in ons ERP systeem, dat volledig inzichtelijk is voor u (beschikbaar vanaf Q3 2024). Alle adviezen worden uiteraard ook schriftelijk vastgelegd en toegezonden. Wij completteren de adviescyclus met diensten op het gebied van preventie, riskengineering en schadelastbeheersing.

Inkoop verzekeringscapaciteit

Gedurende een inkooptraject wordt er nauw samengewerkt met alle stakeholders binnen het inkoopproces. Er wordt voortdurend gerapporteerd over de voortgang en resultaten worden transparant gemaakt. Indien er sprake is van onderhandeling, zullen wij – indien nodig – overleg voeren over de meest passende strategie.

Barbon bepaalt, in het belang van haar relaties, met welke verzekeraars er zaken wordt gedaan. In deze afweging worden onder meer betrokken: de premiestelling, de kwaliteit van de polisvoorwaarden en clausules, de algehele (operationele) performance van de verzekeraar en diens financiële stabiliteit. 

Financiële stabiliteit van verzekeraars

De solvabiliteit van verzekeraars wordt door ons doorlopend gemonitord. Indien er wijzigingen plaatsvinden in de solvabiliteit van een verzekeraar, die is betrokken op één van uw – onder ons beheer lopende – verzekeringen, zullen wij u tijdig informeren. Op dat moment beoordelen wij gezamenlijk de mogelijkheden van het eventueel oversluiten van het aandeel van de betreffende verzekeraar, dan wel het volledig herplaatsen van de verzekering als totaaloplossing, Hierbij zijn wij uiteraard gebonden aan de polisvoorwaarden.

Wij benadrukken echter wel dat Barbon  op geen enkele wijze aansprakelijkheid kan aanvaarden voor de financiële positie van de verzekeraar, en eventuele gevolgen van de verslechtering hiervan. 

Internationale verzekeringsprogramma’s 

Indien er sprake is van een internationaal verzekeringsprogramma, waarbij de regie wereldwijd vanuit Nederland dient plaats te vinden, dan zal Barbon haar dienstverlening staken en u adviseren om het internationale programma te laten beheren door een collega makelaar die de expertise / knowhow heeft om dit soort programma’s te servicen.

Uw verantwoordelijkheden

Wij informeren u graag proactief over uw verantwoordelijkheden.

Meldingsplicht

U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie over uw risico’s en wijzigingen in uw bedrijfsvoering. Tevens bent u steeds verantwoordelijk voor het tijdig melden van schades. 

Deze informatie is essentieel om u effectief te kunnen adviseren, ondersteunen in geval van schade, en/of heeft mogelijk invloed op de polissen die wij namens u bij verzekeraars hebben ondergebracht. Sommige wijzigingen vallen immers onder een meldingsplicht conform de polisvoorwaarden.

Bij het invullen van aanvraag- of offerteformulieren kunnen wij u altijd adviseren, echter wij mogen deze formulieren niet voor u invullen. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat er (wettelijke) consequenties verbonden zijn aan niet, niet tijdig, niet volledig dan wel foutief verstrekken van informatie.

Controle op ontvangen documentatie

Barbon is over het algemeen verantwoordelijk voor het opmaken van de polis(sen). Dit doen wij op basis van de door u verstrekte informatie, onderliggende offerten of verlengingsvoorstellen, en informatie die wij van derden hebben verkregen (bijvoorbeeld bij een intermediairwijziging). In alle gevallen hanteren wij hierbij een meer-ogen-principe om juistheid qua opmaak, premies en verzekeringscondities te borgen. Wanneer de polis onverhoopt opgemaakt wordt door een verzekeraar, bijvoorbeeld in geval van een direct writer, toetsen wij de binnengekomen polis op al deze onderdelen, alvorens wij deze aan u beschikbaar stellen.

Echter, u blijft verantwoordelijk voor het beoordelen of de polisbescheiden juist zijn. Wij verzoeken u dan ook iedere polis, na ontvangst, te controleren op juistheid. Ditzelfde geldt voor premie- of correctienota’s. 

Het lezen en uitleggen van een polis, in combinatie met de van toepassing zijnde voorwaarden en clausules, is in veel gevallen lastig. Dit maakt dat u bij een controle op juistheid en volledigheid wellicht twijfels hebt. Wij vragen u om ook bij twijfel te allen tijde contact met ons op te nemen. Gezamenlijk beoordelen wij dan nogmaals de juistheid en inhoud van de polissen. 

Onze voorwaarden 

Indien wij een relatie met u aangaan op basis van intermediairsaanstelling en/of dienstverleningsovereenkomst zijn – tenzij expliciet uitgesloten – de algemene voorwaarden van Barbon Insurance Brokers B.V. (versie april 2024) tezamen met deze dienstenwijzer (versie april 2024) van toepassing. Beide documenten worden aan u verstrekt en met u besproken, wanneer wij van u de opdracht verkrijgen om makelaarsdiensten te verzorgen. De documenten zijn tevens beschikbaar op onze website (www.barbon.nl) of op eerste verzoek.

Op onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. 

Beloning

Ons interne beloningsbeleid stimuleert dat medewerkers zich gedragen in lijn met onze purpose en is te vinden op onze website. Hieronder treft u – als onderdeel van dit beleid – een opsomming van de verschillende wijzen van vergoeding.

Makelaarsdiensten

Onze inkomsten voor de traditionele makelaarsdiensten kunnen bestaan uit: courtage die onderdeel uitmaakt van de door u betaalde premie, een direct met u overeengekomen fee,  of een combinatie van beide. Wij zullen de diverse mogelijkheden uiteraard op eerste verzoek aan u toelichten. 

Jaarlijks, per 1 januari, indexeren wij separaat overeengekomen fees met de CBS Loonindex. De peildatum hiervoor is 1 juli van het jaar voorafgaand aan de indexatie. 

Specifieke diensten

Voor specifieke diensten van één van de aan ons gelieerde organisaties kan een separate vergoeding met u overeengekomen worden. Ook op deze vergoeding is in principe de indexatieregeling van toepassing.

Afmakingscourtage

Barbon heeft in sommige gevallen recht op 1% afmakingscourtage op schadedossiers, indien dit uit de polisvoorwaarden blijkt. Barbon brengt deze kosten in rekening bij verzekeraars. 

Ethische bedrijfsvoering

Wij zorgen voor strikte naleving van de wet- en regelgeving, en hanteren een ethisch beleid conform de normen zoals gesteld in de financiële sector. Alle medewerkers van Barbon zullen zich gedragen overeenkomstig de door hen afgelegde eed. De directie ziet hierop toe.

Lidmaatschappen en registraties

Wij zijn actief lid van diverse beroepsorganisaties zoals Adfiz, VNAB en RMiA. Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Gegevensbeveiliging en vertrouwelijkheid

Wij beschermen uw informatie en delen deze alleen conform ons privacy-beleid en vigerende wettelijke verplichtingen. Een exemplaar van dit beleid kunt u terugvinden op onze website (www.barbon.nl)of wordt op verzoek digitaal aan u verzonden. 

Belangenconflicten

Wij identificeren  belangenconflicten, en handelen vervolgens passend en zorgvuldig om objectief en neutraal te blijven in onze dienstverlening.

Beëindiging samenwerking

Wij zullen alles in het werk stellen om u bij te staan met advies en beheer van uw verzekeringsoplossingen. Desalniettemin kunt u besluiten de samenwerking niet langer te willen voortzetten. 

U kunt onze samenwerking op elk moment om u moverende redenen beëindigen conform de regeling(en) als beschreven in de dienstverlenings-overeenkomst (indien van toepassing) en/of onze algemene voorwaarden. Deze laatstgenoemde voorwaarden vindt u op onze website. 

Indien u besluit de samenwerking met ons te beëindigen dan leggen wij, na overleg met u inzake de opzegging, schriftelijk vast hoe onze dienstverlening verder vormgegeven zal worden en tot welke datum Barbon activiteiten voor u zal verrichten. 

Wanneer u de relatie met Barbon beëindigt, zullen de bepalingen van de Wet op het financieel toezicht en de  onderliggende wet- en regelgeving van toepassing zijn. Vanzelfsprekend zullen wij alle gedragsregels, zoals de Gedragscode VNAB Intermediairwijziging, nakomen. 

NB: indien er sprake is van een separate dienstverleningsovereenkomst dan geldt, conform de gedragscode intermediairwijziging van het VNAB, dat in de meeste gevallen de dienstverleningsovereenkomst voor de gedragscode wordt gesteld Wij zullen dit gezamenlijk beoordelen.

Uw nieuwe makelaar mag alle medewerking verwachten teneinde gezamenlijk uw belangen optimaal te waarborgen.

Tot slot

Het opzeggen van de samenwerking geldt uitsluitend voor de diensten van Barbon en heeft geen invloed op de door u afgesloten verzekeringen. 

Klachtenprocedure

Als u niet tevreden bent, laat het ons dan alstublieft weten. Uw feedback is cruciaal voor het verbeteren van onze diensten. 

Onze klachtenprocedure staat op onze website. U kunt uw klacht te allen tijde richten aan de directie van Barbon, via het mailadres directie@barbon.nl

Indien u niet tevreden bent met de behandeling van uw klacht dan kunt u als consument uw klacht voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG ‘s-Gravenhage.  

Het KiFiD zal over het algemeen niet door zakelijke verzekerden geraadpleegd kunnen worden. U heeft in dat geval de mogelijkheid om de civiele rechter in te schakelen, indien u meent dat Barbon uw belangen heeft geschaad. 

Gelieerde ondernemingen

Via de aan ons gelieerde ondernemingen De Graaf Verzekeringsconsultancy, De Graaf Detachering en JB Risicobeheer (voor riskengineering en preventie) kunnen wij u aanverwante dienstverlening aanbieden. Indien er op één van deze domeinen een behoefte speelt bij uw organisatie, brengen wij u met hen in contact.

Deze diensten worden verricht op basis van een afzonderlijke fee, tenzij in een dienstverleningsovereenkomst hieromtrent afwijkende afspraken zijn gemaakt. 

Vragen?

Voor vragen, extra informatie over onze diensten, of een toelichting op wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u contact met ons opnemen via info@barbon.nl of 088-1204 220.