Beloningsbeleid

Inleiding 

Dit document legt het beleid, de taken en de verantwoordelijkheid rond belonen bij de Barbon Insurance Brokers B.V. (Barbon) vast. 

Doelstelling

Het doel van het beloningsbeleid van Barbon is om medewerkers te belonen voor de gewenste kennis, ervaring, vaardigheden, gedrag en prestaties volgens een eigen beloningssysteem waarbij we rekening houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. 

Het beloningsbeleid van Barbon is van toepassing op alle medewerkers van Barbon, inclusief in te huren freelancers en uitzendkrachten.

 

Afspiegeling beleid

Het beloningsbeleid bij Barbon stimuleert dat medewerkers zich gedragen in lijn met onze purpose. Centraal daarin staan persoonlijke aandacht, onmiddellijk reageren op verzoeken van relaties en het bijdragen aan een betere wereld voor volgende generaties. De focus daarbij ligt op het langetermijnbelang van onze relaties, medewerkers, partners en onze omgeving. Ons beloningsbeleid stimuleert en ondersteunt dit.

De uitgangspunten voor ons beloningsbeleid: 

 • Het beleid stimuleert gedrag dat in lijn ligt met onze purpose; 
 • Het beleid waarborgt dat medewerkers onze relaties altijd goed van dienst kunnen zijn;  
 • We zorgen voor een gezonde balans tussen belonen en waarderen;  
 • Onze beloning is marktconform zodat we de juiste en goede collega’s aan kunnen trekken om onze relaties goed te kunnen helpen; 
 • Het beleid is realistisch en leidt niet tot het nemen van onaanvaardbare risico’s; 
 • Onze prestaties meten we jaarlijks op basis van vooraf vastgestelde financiële én niet-financiële doelen; 
 • Het beleid is conform de toepasselijke wet- en regelgeving en wordt minimaal 1 keer per jaar geëvalueerd. 
 

Beloningen medewerkers 

De beloning van medewerkers bij Barbon kan bestaan uit een vast en variabel gedeelte. Binnen deze twee categorieën zijn verschillende beloningsvormen mogelijk. De verhouding tussen deze twee vormen van beloning is beperkt conform wettelijke voorschriften. 

 

Vaste beloning

De vaste beloning bij Barbon wordt bepaald door de directie van Barbon aan de hand van:

 • Het functieprofiel;
 • Relevante werkervaring en senioriteit;
 • Verantwoordelijkheid; 
 • Marktomstandigheden. 

De beloning wordt vooraf vastgesteld en kan eventueel na goedkeuring van de betreffende medewerker en van Barbon worden aangepast. Dit wordt dan vastgelegd. 

Barbon keert haar medewerkers een jaarsalaris uit inclusief een jaarlijkse vakantietoeslag ter waarde van 8% van het jaarsalaris. Als een medewerker vier jaar in dienst is, krijgt een medewerker de mogelijkheid om een eenmalige sabbatical van één maand op te nemen. Tijdens deze sabbatical wordt het salaris van de medewerker door Barbon doorbetaald.

 

Jubileumviering 

Hier is nog geen beleid voor opgeschreven. Aangezien Barbon een startende onderneming is, zullen er voorlopig geen jubilarissen zijn. 

 

Salarisverhoging

Jaarlijks evalueert de leidinggevende de prestaties van de medewerker, inclusief het nakomen van gemaakte afspraken. Deze beoordeling vormt de basis voor eventuele salarisverhogingen en/of variabele beloningen.

 

Variabele beloning 

Als de bedrijfsresultaten het toelaten kan Barbon een variabele beloning aan haar medewerkers uitkeren. Uitgangspunt daarbij is dat het voor medewerkers duidelijk is, waarop deze variabele beloning is gebaseerd. Dit is altijd een gezonde balans tussen financiële resultaten, kwalitatieve en kwantitatieve criteria. Zo waarborgen we de kwaliteit van onze dienstverlening.

Medewerkers van Barbon krijgen een netto reiskostenvergoeding van het fiscaal maximaal toegestane bedrag waarbij gebruik van het openbaar vervoer wordt gestimuleerd. Afhankelijk van de functie kan een medewerker ook kiezen voor een mobiliteitsvergoeding of leaseauto.  

 

Toeslagen 

Aanvullende toeslagen voor medewerkers zijn alleen mogelijk bij Barbon als ze bijdragen aan de vitaliteit of de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Deze bijdragen zijn gemaximeerd en gelijk voor alle medewerkers, ongeacht functie of senioriteit.  

 

Vertrekvergoedingen 

Barbon kent geen vooraf vastgestelde vertrekvergoedingen toe aan medewerkers. Een eventuele vergoeding bij ontslag wordt vastgesteld op basis van het geldende Nederlands recht. 

 

Beloningen Bestuur

De directiebeloning wordt jaarlijks vastgesteld door de directie van Barbon. Hierbij wordt rekening gehouden met het realiseren van doelstellingen en afspraken in de achterliggende periode, het inkomensniveau van vergelijkbare functies binnen de financiële sector en de verhouding tot het beloningsbeleid van de (overige) medewerkers. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie zijn in overeenstemming met relevante wet- en regelgeving. 

Artikel 1:120 van de Wft schrijft voor dat Barbon expliciet moet vermelden hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame personen een totale jaarlijkse beloning van € 1 miljoen of meer ontvangen en welk bedrag de onderneming in totaal heeft uitgekeerd aan variabele beloningen. Dit zijn in 2024 nul personen.

 

Publicatie 

Dit document is openbaar en te vinden de website van Barbon, 10 april 2024.